Systematická teologie

Stanley M. Horton a kolektiv ; [překlad Jiří Hedánek]

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Seznam autorů............................................................5 Předmluva................................................................7 Stanley M. Horton Předmluva ? českému vydání...............................................9 1. Historické pozadí..................................................15 Gary ?. McGee Přetrvávání charismat................................................15 Letniční teologie a misie............................................20 Rozchody kvůli teologickým rozdílům..................................24 Vývoj teologie Assemblies of God.....................................27 Zachovávání nauky do roku 1950...................................28 Zachovávání nauky po roce 1950...................................34 Závěr................................................................43 Otázky ke studiu.....................................................44 2. Teologické základy..................................................47 James H. Railey, Jr. a Benny C. Aker Povaha systematické teologie.........................................48 Pojem náboženství................................................48 Druhy náboženské autority........................................49 Jak definovat teologii...........................................53 Rozdčlení teologie...............................................54 Protestantské teologické systémy.................................57 Teologická metoda.............................. Exegeze a biblická teologie jakožto východisko Povaha a funkce exegeze..........................................61 Biblická kritika, interpretace a teologie........................63 Presupozice vykladače a teologa..................................66 Otázky ke studiu.....................................................68 gg 3. Inspirované slovo Boží............................................69 John R. Higgins Boží zjevení lidstvu.................................................70 Kategorie Božího zjevení.............................................77 Všeobecné zjevení................................................77 Zvláštní zjevení.................................................83 Autorita Píljna......................................................88 Konkurenti Písma.................................................88 Důkazy autenticity Písma.........................................91 Ježíšův pohled na Písma..........................................97 Rozsah biblické autority.........................................99 Inspirace Písma.....................................................100 Podložení inspirace Biblí.......................................101 Modely inspirace................................................104 Formulace názoru na inspiraci...................................105 Neomylnost Bible....................................................108 Definice neomylnosti...........................................110 Výrokové zjevení...............................................112 Uchování pravdy Písma..........................................113 Kánon Písma.........................................................114 Duch svátý a Slovo.................................................116 Inspirace.......................................................116 Znovuzrození...................................................118 Osvícení.......................................................118 Slovo psané a Slovo živé.......................................... 120 Otázky ke studiu....................................................122 4. Jediný pravý Bůh...................................................123 Russell E. Joyner Boží jsoucnost......................................................124 Podstatné atributy Boží.............................................126 Duch............................................................127 Poznatelnost....................................................127 Věčnost....................’...................................129 Všemohoucnost...................................................130 Všudypřítomnost.................................................131 Vševědoucnost...................................................131 Moudrost........................................................132 Morální atributy Boží...............................................132 Věrnost.........................................................132 Pravdivost......................................................133 Dobrota.........................................................134 Shovívavost.....................................................134 Láska...........................................................135 Milostivost a milosrdnost.......................................136 Svatost.........................................................136 Správnost a spravedlivost.......................................137 Boží jmčna.........................................................*38 Starozákonní jména..............................................139 Novozákonní jména...............................................146 Boží přirozenost...................................................149 Boží činnosti......................................................*30 Otázky ke studiu...................................................13' 5. Svatá Trojice......................................................133 Kerry D. McRoberts Biblické podklady pro nauku........................................155 Starý zákon.....................................................155 Nový zákon......................................................156 Historie utváření nauky............................................162 Ireneus proti gnostikům.........................................163 Tertullián proti Praxeovi.......................................165 Órigenés a alexandrijská škola..................................166 Dynamický monarchianismus - první chybná odbočka................168 Modalistický monarchianismus - druhá chybná odbočka.............169 Arianismus - třetí chybná odbočka...............................171 Trinitámí ortodoxie - cesta z bludiště..........................172 Trojice a učení o spáse............................................176 Teo-filozofická nezbytnost Trojice.................................179 Exkurs: letniční hnutí .jednosti"...............................180 Otázky ke studiu...................................................I85 6. Stvořené duchovní bytosti..........................................187 Andělé Carolyn Denise Bakerová.....................................187 Názory na andčly v průběhu dějin...................................189 Konsenzus na současné scéně........................................194 Biblické doklady...................................................195 Úloha andělů.......................................................202 Zapuzování nepřítele - Satana a démonů Frank D. Macchia............204 Úsilí o rozeznání..................................................205 Satan a démoni ve Starém zákoně....................................206 Satan a démoni v Novém zákoně......................................207 Boží svrchovanost a odpírání nepříteli.............................211 Démonologie a zodpovědnost člověka.................................212 Místo Satana a démonů v křesťanské teologii........................216 Otázky ke studiu....................................................222 7. Stvoření vesmíru a lidstva..........................................223 Timothy Munyon Stvoření vesmíru....................................................223 Bůh jakožto Stvořitel............................................224 Účel styořitelské činnosti Boží..................................228 Biblická'kosmogonie a moderní věda...............................230 Stvoření a povaha lidských bytostí..................................244 Biblická terminologie pro člověka a lidstvo......................245 Původ lidstva....................................................247 Základní složky lidské bytosti...................................248 Původ duše.......................................................255 Jednota lidstva..................................................258 Boží obraz v lidských bytostech..................................260 Otázky ke studiu....................................................263 8. Původ, povaha a následky hříchu.....................................265 Bruce R. Marino Počátky hříchu......................................................269 Prvotní hřích - biblický rozbor..................................272 Prvotní hřích - teologický rozbor................................275 Existence a definice hříchu.........................................282 Charakteristiky hříchu..............................................287 Síla a dosah hříchu.................................................289 Následky hříchu.....................................................298 Otázky ke studiu....................................................301 9. Pán Ježíš Kristus...................................................303 David R. Nichols Poznání, které máme o Ježíši........................................303 Metodologické problémy..............................................307 Jak chápe Ježíše Nový zákon.........................................309 Pán a Kristus....................................................309 Služebník a Prorok...............................................310 Logos............................................................311 Syn člověka......................................................313 Mesiáš...........................................................316 Hereze týkající se přirozeností Ježíše Krista.......................319 Dokétismus.......................................................320 Ebjónismus.......................................................321 Arianismus.......................................................321 Apollinarianismus................................................322 Monarchianismus.................. Neslórianismus................... Eutychianismus................... Christologie systematicky........... Narození z panny................. Hypostatická jednota............. Ježíš a Duch svátý............... Otázky ke studiu.................... 10. Kristovo dílo spásy................. Daniel B. Pecota Co je „spása“....................... Přirozenost Boží a lidská........... Boží svatost a láska............. Boží dobrota, milosrdenství a milost. Boží láska....................... Různé teorie smíření................ Teorie mravního působení......... Teorie výkupná................... Teorie satisfakční............... Teorie vladařská................. Teorie zástupného potrestání..... Aspekty Kristova díla spásy......... Oběť............................. Smíření.......................... Vykoupení........................ Rozsah Kristova díla smíření........ Pořádek spásy....................... Vyvolení......................... Pokání a uvěření................. Znovuzrození..................... Ospravedlnění................... Adopce čili osvojení............ Vytrvání........................ Otázky ke studiu.................... 11. Duch svaty........................ Mark McLean Duch svaty v Písmu.................. Tituly Ducha svátého............ Symboly Ducha svátého........... Dílo Ducha svátého.................. Dílo Ducha svátého před Letnicemi 323 323 324 324 325 327 335 336 337 .337 .341 .342 .345 .349 .351 .351 .351 .352 .354 .355 ..357 ..357 ..360 ..362 ..364 ..367 ..368 ..375 ..378 ..379 ..381 ..382 ..387 ..389 ..392 ... 392 ... 394 ...397 ...397 Dílo Ducha svátého v letničním hnutí...........................402 Dílo Ducha svátého jakožto Utěšitele...........................404 Dílo Ducha svátého jakožto Učitele.............................404 Dílo Ducha svátého jakožto toho, kdo vydává svědectví o Kristu.407 Dílo Ducha svátého jakožto zaslíbení...........................408 Otázky ke studiu...................................................409 12. Duch svatj» a posvěcení..........................................411 Timothy P. Jenney Definice posvěcení.................................................413 Otázka posvěcení v historii církve.................................414 Posvěcení ve Starém zákoně.........................................418 Terminologie...................................................418 Očistné obřady.................................................420 Prorocké zaslíbení.............................................423 Posvěcení v Novém zákoně...........................................424 Terminologie...................................................424 Dvě teologie posvěcení.........................................425 Naplnění proroctví.............................................426 Otázky ke studiu...................................................433 13. Křest v Duchu svátém.............................................435 John W. Wyckoff Odděl itelnost a prokazování křtu v Duchu svátém...................436 Terminologie...................................................437 Vztah ke znovuzrození..........................................439 Teologický dosah historických materiálů Bibli..................445 Důkazy o křtu v Duchu svátém.......................................449 Jazyky jakožto počáteční fyzický důkaz.........................449 Jiné důkazy křtu...............................................454 Dostupnost křtu v Duchu svátém.....................................456 Účel křtu v Duchu svátém...........................................459 Přijetí křtu v Duchu svátém........................................463 Závěrem............................................................466 Otázky ke studiu...................................................466 14. Duchovní dary....................................................469 David Lim Církev vyjadřovaná dary............................................470 Charakter vtělení a darů.......................................473 Jednota a rozmanitost v Trojici................................475 Rozmanitost služeb.............................................475 Jedno tělo, mnoho údů..........................................483 Upřímná láska............................. Závěrečný soud............................ Různé funkce darů........................... Vztah darů a ovoce.......................... Láska .................................... Radost.................................... Pokoj..................................... Trpělivost................................ Laskavost................................. Dobrota................................... Věrnost................................... Mírnost................................... Sebeovládání.............................. Používání darů.............................. Otázky ke studiu............................ 15. Boží uzdravování........................... Vernon L Purdy Původ a povaha nemoci....................... Nemoc ve Starém a Novém zákoně.............. Uzdravování ve Starém a Novém zákoně........ Uzdravování jako součást spásy.............. Námitky proti nauce o Božím uzdravování..... Námitky ze strany světa................... Námitky křesťanů......................... Časté otázky týkající se Božího uzdravování. Poznámky na závěr........................... Otázky ke studiu............................ 16. Církev..................................... Michael L. Dusing Původ a vývoj Církve........................ Definice Církve.......................... Možnosti původu.......................... Stručná historie......................... Povaha Církve............................... Biblické výrazy, které se vztahují na Církev Charakter Církve......................... Účel Církve.............................. Organizace Církve........................... Organismus nebo organizace?.............. Hlavní formy církevní správy............. 484 485 487 491 492 492 493 493 .493 .494 .494 .495 .495 .497 .501 .503 .504 ..506 ..510 ..514 ..524 ..524 ..525 ..532 ..537 ..537 ..539 ..539 ...539 ...542 ...543 ...546 ...546 ...552 ...556 ...559 ...559 ...560 Služba Církve........................ Kněžství věřících................. Služební funkce a úřady........... Svátosti Církve...................... Křest vodou....................... Večeře Páně....................... Otázky ketstudiu..................... 17. Poslání Církve...................... Byron D. Klaus Jak poslání a misii chápe Bible...... Základy ve Starém zákoně.......... Služebník Hospodinův.............. Základy v Novém zákoně............ Moc pro misii........................ Význam Letnic..................... Jak povolání a misii chápe Lukáš.. Globální souvislosti.............. Vize této mise....................... Prvotní teologická reflexe................. Na prahu 21. století....................... Otázky ke studiu.............................. 18. Poslední věci................................ Stanley M. Horton Naděje věřícího............................... Přechodný stav mezi tělesnou smrtí a vzkříšením... Učení Starého zákona....................... Učení Nového zákona........................ Jiné názory na posmrtný život.............. Poslední doba................................. Názory na knihu Zjevení.................... Dva aspekty Kristova druhého příchodu...... Soužení....................... Antikrist.................... Svatební hostina Beránkova... Milénium..................... Satan propuštěn.............. Soudy........................ Konečný stav zlých........... Konečný stav spravedlivých... Otázky ke studiu................ ...565 ...565 ...566 ... 569 ...571 ...576 ...579 ....581 ....582 ....584 ....585 ....588 ....589 ....590 ....593 ....595 ....595 ....598 ....608 ........609 ........609 ........618 ........618 ........621 ........623 ........626 ........631 ........635 .....639 .....640 .....641 .....642 .....644 .....644 .....646 .....648 .....650 Glosář.................................................................651 Vybraná bibliografie...................................................675 Všeobecné práce....................................................675 Literatura ? jednotlivým kapitolám.................................680 Česká bibliografie.....................................................697 sestavil Pavel Jartym Všeobecné práce....................................................697 Literatura ? jednotlivým kapitolám.................................700 Výslovnost některých výrazů............................................729 Jiří Hedánek
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw012301
3 CZ PrNK
5 20220115162617.4
7 tu
8 020513s2001 xr e p 000 0 cze
20 ## $a 80-7112-069-3 $q (váz.)
40 ## $a ABA001 $b cze
41 1# $a cze $h eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 27-1/-2 $x Křesťanská teologie. Dogmatická teologie $2 Konspekt $9 5
80 ## $a 27-284 $2 MRF
80 ## $a 279.15 $2 MRF
80 ## $a (075) $2 MRF
100 1# $a Horton, Stanley M. $d 1916- $7 jn20020717726 $q (Stanley Monroe Horton), $4 aut
245 10 $a Systematická teologie / $c Stanley M. Horton a kolektiv ; [překlad Jiří Hedánek]
250 ## $a 1. české vyd.
260 ## $a Albrechtice : $b Křesťanský život, $c c2001
300 ## $a 739 s. ; $c 22 cm
500 ## $a Přeloženo z angličtiny
504 ## $a Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
650 07 $a systematická teologie $7 ph139374 $2 czenas
650 07 $a letniční hnutí $x učení $2 czenas
650 09 $a Pentecostal churches $x Doctrines $2 eczenas
650 09 $a Theology, Doctrinal $2 eczenas
653 ## $a teologie
655 #7 $a učebnice $7 fd133770 $2 czenas
700 1# $a Hedánek, Jiří, $d 1956- $7 jn20020717727 $4 trl
765 0# $t Systematic theology $9 Česky
901 $b 9788071120698 $f 1. čes. vyd. $o 20020605
996 $a jd $b 0
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}